VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI

PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.

so sídlom Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor,

IČO: 36 246 590, DIČ: 2020166830, IČ DPH: SK2020166830

zapísaná Okr. súd Nitra, vložka č. 13874/N

(ďalej len "spoločnosť")

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: https://www.vasaambulancia.sk/

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti PHARMACARE SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor, IČO: 36 246 590, DIČ: 2020166830, IČ DPH: SK2020166830, zapísaná Okr. súd Nitra, vložka č. 13874/N (ďalej len "PHARMACARE SLOVAKIA, s. r. o.") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, teda spoločnosti PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. a inej fyzickej či právnickej osoby, pred vznikom kúpnej zmluvy a pri jej uzatváraní, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej vždy medzi spoločnosťou PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. ako predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou ako kupujúcim, to všetko v súvislosti s predajom tovaru prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. na internetovej adrese https://www.vasaambulancia.sk/ (ďalej len "internetový obchod").

1.2 Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní internetového obchodu predávajúceho a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3 Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.4 Obchodné podmienky sú voľne prístupné na internetovej adrese: https://www.vasaambulancia.sk/ . Obchodné podmienky sú navyše kupujúcemu doručované spoločne s prijatím objednávky a faktúrou na jeho elektronickú adresu.

1.5 Kontaktné údaje spoločnosti:
PHARMACARE SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor, IČO: 36 246 590, DIČ: 2020166830, IČ DPH: SK2020166830, zapísaná Okr. súd Nitra, vložka č. 13874/N,

Email: info@pharmacare.sk, telefón:037/658 00 66

1.6 Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Článok 2

Zmluvné strany a druhy kúpnych zmlúv

2.1 Predávajúcim je vždy spoločnosť PHARMACARE SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor, IČO: 36 246 590, DIČ: 2020166830, IČ DPH: SK2020166830, zapísaná Okr. súd Nitra, vložka č. 13874/N (ďalej len "predávajúci"). Predávajúci je podnikateľským subjektom, ktorý sa zaoberá predajom tovaru špecifikovaného a ponúkaného v internetovom obchode https://www.vasaambulancia.sk/ , označený názvom a popisom.

2.2 Kupujúcim môže byť fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "spotrebiteľ"). V takom prípade je uzavretá kúpna zmluva tzv. spotrebiteľskou zmluvou v zmysle ustanovenia § 52 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka (zák. č 40/1964 Zb., v platnom znení).

2.3 V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, riadi s a kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu ustanoveniami týchto obchodných podmienok a v otázkach, ktoré v obchodných podmienkach nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnou všeobecne platnou právnou úpravou, a to najmä zák.č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom.

2.4 Kupujúcim môže byť aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "podnikateľ").

2.5 V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, riadi sa kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a podnikateľom prostredníctvom internetového obchodu ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ak nie je výslovne v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, a v otázkach, ktoré v obchodných podmienkach nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnou všeobecne platnou právnou úpravou, a to najmä Obchodným zákonníkom (Zákon č. 513/1991 Zb., v platnom znení).

2.6 V prípadoch, kedy pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho nie je nutné rozlišovať medzi podnikateľom a spotrebiteľom, sú v týchto obchodných podmienkach tieto subjekty súhrnne označované ďalej len ako "kupujúci".

Článok 3

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

3.1 Predávajúci vo svojom internetovom obchode zverejňuje tovar ponúkaný na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Zobrazená celková kúpna cena tovaru (ďalej len "cena tovaru") na web stránke internetového obchodu zahŕňa daň z pridanej hodnoty a všetky ostatné dane. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v internetovom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na web stránke internetového obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci podľa týchto obchodných podmienok. Zmena ceny tovaru podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny tovaru, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

3.2 Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, ktorému zaslal návrh na jej uzatvorenie. Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len "objednávka").

 • Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

3.3.1 vyplnením a odoslaním objednávkového formulára nasledovne:

Proces objednávania tovaru

Pre objednanie tovaru v internetovom obchode kupujúci klikne pri ním požadovanom druhu tovaru na položku "Do košíka". Následne sa kliknutím na položku "Košík" kupujúci dostane do objednávkového formulára, ktorý pozostáva z nižšie uvedených krokov (medzi jednotlivými krokmi prechádza kupujúci prostredníctvom tlačidla "pokračovať" alebo "späť")

 • v kroku "Nákupný košík" vidí kupujúci všetky tovary, ktoré vložil do košíka, v tomto kroku môže kontrolovať a upravovať obsah košíka;
 • následne kupujúci pre pokračovanie v objednávke ku kroku "Kontaktné údaje" zvolí "Objednať"
 • v kroku "Kontaktné údaje" uvedie svoje dodacie a fakturačné údaje pre dodanie tovaru
 • kupujúci pre pokračovanie v objednávke ku kroku "Doprava" zvolí "Pokračovať"
 • v kroku "Doprava" kupujúci zvolí spôsob dopravy
 • kupujúci pre pokračovanie v objednávke ku kroku "Platba" zvolí "Pokračovať"
 • v kroku "Platba" kupujúci zvolí platobnú metódu
 • kupujúci pre zhrnutie objednávky a jej "Potvrdenie objednávky" zvolí "Pokračovať"
 • v kroku "Potvrdenie objednávky" má kupujúci možnosť skontrolovať a upravovať objednávku a uviesť doplňujúce informácie
 • pre záväzné objednanie tovaru kupujúci zvolí "odoslať objednávku s povinnosťou platby". Pred týmto krokom má však kupujúci možnosť oboznámiť sa so znením obchodných podmienok a pravidlami ochrany osobných údajov. Pred odoslaním objednávky s povinnosťou platby má kupujúci možnosť potvrdiť označením: Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami. Pred odoslaním objednávky s povinnosťou platby má kupujúci možnosť potvrdiť označením: Oboznámil som sa s pravidlami ochrany osobných údajov. V tomto kroku má kupujúci možnosť prihlásiť sa k odberu reklamy označením: chcem dostávať reklamné maily.
 • individuálne kontaktovaním predávajúceho na email alebo telefonicky

V prípade, že kupujúci sa z vlastnej iniciatívy dopytuje predávajúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy inými prostriedkami komunikácie na diaľku, vrátane telefónu alebo emailom mimo internetového obchodu predávajúceho (najmä pre dojednanie objednania tovaru na mieru):

a) Predávajúci pošle kupujúcemu e-mailom potvrdenie s obsahom navrhovanej kúpnej zmluvy a tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane reklamačného poriadku a príslušných príloh.

b) Kupujúci pošle predávajúcemu objednávku elektronickou poštou na e-mailovú adresu, z ktorej obdržal potvrdenie podľa predchádzajúceho písmena;

c) Kupujúci má možnosť potvrdiť, že sa oboznámil som sa so všeobecnými obchodnými podmienkami a s pravidlami ochrany osobných údajov.

V iných prípadoch, než uvedených v tomto odseku uzatvorenie kúpnej zmluvy s využitím iných prostriedkov komunikácie na diaľku, vrátane telefónu, z iniciatívy kupujúceho, ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sa použijú primerane s prihliadnutím k okolnostiam a využívanému komunikačnému prostriedku.

3.4 Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho automaticky generovaná správa o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len "potvrdenie doručenia objednávky"). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky. Potvrdenie doručenia objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka. Bezodkladne po odoslaní objednávky bude na emailovú adresu kupujúceho zaslaná akceptácia návrhu kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho (ďalej len "akceptácia objednávky") dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

3.5 Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve, množstve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.


3.6 Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

3.7 Predávajúci informuje a kupujúci berie na vedomie, že využívanie internetového obchodu prostredníctvom webového prehliadača, vrátane vytvárania objednávok, rovnako ako telefonický kontakt s predávajúcim, môže byť spojené s nutnosťou vynaložiť náklady na pripojenie k internetu (za poplatok pre prenos dát) a/alebo nákladov na telefonické hovory v súlade s tarifou poskytovateľa služieb, ktorého zákazník využíva. Tieto náklady si hradí kupujúci sám.

3.8 Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vysporiadania vzájomných záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zmluvné strany sú viazané uzatvorenou kúpnou zmluvou a záväzkami v nej uvedenými po dobu jej účinnosti.

3.9 Predávajúci zaisťuje dostupnosť tovarov a splnenie kúpnej zmluvy. V prípade nemožnosti plniť a v iných situáciách stanovených zákonom sa môžu použiť príslušné ustanovenia týchto obchodných podmienok.

3.10 Celková hodnota objednávky zahŕňa celkovú cenu tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a ďalších daní ako aj náklady na dopravu a prípadne ďalšie náklady na voliteľne platené služby vybrané kupujúcim. Predávajúci môže stanoviť minimálny limit objednávky, od ktorého kupujúci neplatí náklady na dodanie. S celkovou cenou tovarov, ktoré sú predmetom objednávky, tak ako i o nákladoch na dodanie (vrátane poplatkov za dopravu, doručení a poštových služieb) je kupujúci informovaný pri vytváraní objednávky, vrátane momentu, kedy kupujúci vyjadruje svoju vôľu byť viazaný kúpnou zmluvou.

Článok 4

Preprava a dodanie tovaru (dodací poriadok)

4.1 Dodanie tovaru je možné na územie Slovenskej republiky a vybraných štátov, ktoré sú uvedené v záložke "Kontaktné údaje" internetového obchodu.

4.2 Dodanie tovaru kupujúcemu je spoplatnené, pokiaľ kúpna zmluva neurčí inak. Ponúkané spôsoby dopravy a ceny dodania tovaru sú uvedené v záložke "Doprava" internetového obchodu, a to i v dobe, kedy kupujúci vyjadruje svoju vôľu byť viazaný kúpnou zmluvou.

4.3 Dostupné metódy dodania tovaru môžu závisieť od spôsobu platby vybraného kupujúcim.
4.4 Termín dodania tovaru kupujúcemu je maximálne 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. V prípade objednania tovaru na mieru predávajúci obstará objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam.

4.5 Spôsoby dodania tovaru zakúpeného v internetovom obchode sú predávajúcim určené takto:

 • v prípade prepravy špedíciou DPD (Direct Parcel Distribution SK s.r.o.), bude zakúpený tovar dodaný kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,IČO: 35 834 498, Technická 7,Bratislava 821 04 (ďalej len "DPD") na dodaciu adresu kupujúceho uvedenú v objednávke
 • v prípade prepravy špedíciou GLS (GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.), bude zakúpený tovar dodaný kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO: 36 624 942, so sídlom 1039 Budča 962 33, Slovenská republika (ďalej len "GLS") na dodaciu adresu kupujúceho uvedenú v objednávke,
 • v prípade prepravy špedíciou Dachser (DACHSER Slovakia a. s.), bude zakúpený tovar dodaný kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti DACHSER Slovakia a. s., IČO: 35 752 700, so sídlom 1126 Lozorno 900 55, Slovenská republika (ďalej len "Dachser") na dodaciu adresu kupujúceho uvedenú v objednávke,

4.6 V prípadoch, keď je tovar z internetového obchodu dodávaný prostredníctvom spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD), riadi sa preprava obchodnými podmienkami tejto spoločnosti zverejnenými na internetovej adrese https://www.dpd.com/sk/sk/vop/ . V prípadoch, keď je tovar z internetového obchodu dodávaný prostredníctvom spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (GLS), riadi sa preprava obchodnými podmienkami tejto spoločnosti, zverejnenými na internetovej adrese https://gls-group.eu/SK/sk/vseobecne-obchodne-podmienky . V prípadoch, keď je tovar z internetového obchodu dodávaný prostredníctvom spoločnosti Dachser , riadi sa preprava obchodnými podmienkami tejto spoločnosti, zverejnenými na internetovej adrese https://www.dachser.sk/sk/vseobecne-obchodne-podmienky-261

4.7 Ak to vyplýva z povahy tovaru, spoločne s tovarom je kupujúcemu dodávaný návod na použitie a záručný list.

4.8 Podmienkou dodania tovaru kupujúcemu je v prípade bezhotovostnej platby úplné zaplatenie kúpnej ceny.

4.9 Pri preberaní tovaru odporúčame kupujúcemu, alebo ním poverenej osobe, dôkladne skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade zjavného poškodenia prepravného obalu, alebo aj tovaru odporúčame zásielku neprebrať. Ak sa aj napriek tomu rozhodnete zásielku prebrať , odporúčame priamo na mieste spísať s dopravcom (kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.

Článok 5

Kúpna cena a platobné podmienky

5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar celkovú kúpnu cenu a cenu dodania tovaru podľa predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). Kúpne ceny, uvedené v internetovom obchode pri jednotlivých druhoch tovaru, v sebe už zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") v aktuálnej zákonnej výške ako aj a všetky ostatné dane v zmysle príslušných platných právnych predpisov. Cena dodania tovaru je uvedená vždy v procese objednávania v časti "Doprava a platba" internetového obchodu.

5.2 Kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru (t.j. cenu prepravy) podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. SK05 1100 0000 0026 2676 0123, vedený vo Tatra banka, a.s.
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru (pri doručení tovaru dobierkou)
 • platby kartou online na účet predávajúceho pred dodaním tovaru s využitím debetných alebo kreditných platobných kariet prostredníctvom online platobných nástrojov bánk.

Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v prípade bezhotovostnej úhrady okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.3 Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru, vystavený predávajúcim kupujúcemu, zašle predávajúci kupujúcemu aj v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho spolu s prijatím objednávky a s obchodnými podmienkami.

5.4 Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a ceny prepravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o cene prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia.

Výhrada vlastníckeho práva

5.5 Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zo strany kupujúceho vo vlastníctve predávajúceho.

5.6 Akékoľvek použitie tohto tovaru ako zálohu voči tretím osobám je bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho vylúčené. Oprávnenie kupujúceho tovar spracovávať, používať alebo predávať končí momentom zastavenia jeho akýchkoľvek platieb alebo začatím konkurzného, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie. V prípade, že tovar s výhradou vlastníctva bude spracovávaný, získava predávajúci spoluvlastníctvo k novému tovaru do výšky účtovnej ceny vyhradeného tovaru v ňom obsiahnutého. Kupujúci tým postupuje predávajúcemu pohľadávku z ďalšieho predaja vyhradeného tovaru napriek tomu, že tento bol ďalej spracovaný. Kupujúci je povinný uviesť na žiadosť predávajúceho príslušné tretie osoby, ktorá majú postavenie dlžníkov a im oznámiť postúpenie.

Článok 6

Odstúpenie od zmluvy

6.1 Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

6.2 Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:
- prevzatia tovaru

- uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

- uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči

ak predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.

6.3 Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. dodatočne ,najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 6.2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

6.4 Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. v dodatočnej lehote podľa ods. 6.3, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 6.2.

6.5 Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.6 Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.7 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

6.8 Ak sa spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od zmluvy, môže tak urobiť doručením odstúpenia listinnou formou na adresu sídla predávajúceho, ktorá PHARMACARE SLOVAKIA, s. r. o. Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor alebo elektronicky na emailovú adresu predávajúceho : info@pharmacare.sk ; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy týchto obchodných podmienok. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi uviesť v odstúpení číslo účtu alebo adresu pre vrátenie peňazí, v opačnom prípade bude úhrada uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe.

6.9 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ods. 7.2 tohto článku.

6.10 Spotrebiteľ najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zašle tovar späť alebo ho odovzdá predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

6.11 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zák.č. 102/2014 Z.z.

6.12 Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 7.11 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

6.13 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6.14 Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 6.11.

6.15 Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 6.11 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

6.16 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Spotrebiteľ zašle tovar predávajúcemu na nasledovnú adresu: PHARMACARE SLOVAKIA, s. r. o. Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor.

To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.17 Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od spôsobu komunikácie (pripojenie k sieti internet, telefonická či listinná komunikácia), veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 4,92EUR vrátane DPH do 11,87 EUR vrátane DPH. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

6.18 Spotrebiteľ sa po odstúpení od zmluvy zaväzuje doručiť predávajúcemu zakúpený tovar v stave, v akom mu bol dodaný, tzn. kompletný, so všetkou dokumentáciou a príslušenstvom a nepoškodený.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že pokiaľ ním vrátený tovar bude poškodený či vzhľadom k odstúpeniu neprimerane opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči spotrebiteľovi nárok na náhrady škody jemu tým vzniknuté, ktoré spočívajú v zodpovednosti spotrebiteľa za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).

6.19 V prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší okrem prípadu ak ide o vrátenie časti tovaru alebo jeho výmenu.

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

6.19 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode alebo z dôvodu neprevzatia zásielky kupujúcim v odbernej lehote 18 kalendárnych dní. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

6.20 Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

6.21 Ustanovenia tohto článku obchodných podmienok sa nevzťahuje na podnikateľov. Odstúpenie od zmluvy podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok 7

Doručovanie

7.1 Všetky oznámenia, správy či iné úkony súvisiace s kúpnou zmluvou musia byť druhej zmluvnej strane doručené, a to buď písomne, elektronickou poštou, osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na kupujúcim uvedenú adresu. Predávajúcemu sa doručuje na:

PHARMACARE SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor, IČO: 36 246 590, DIČ: 2020166830, IČ DPH: SK2020166830, zapísaná Okr. súd Nitra, vložka č. 13874/N, email: info@pharmacare.sk , Telefón: 037/658 00 66

Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

7.2 Správy, oznámenia a iné úkony sú druhej zmluvnej strane doručené v nižšie uvedených okamihoch:

 • v prípade doručovania elektronickou poštou alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb okamihom, kedy mala zmluvná strana objektívnu možnosť sa so správou, oznámením či iným úkonom oboznámiť,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát odoprie (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať.

Článok 8

Riešenie sporov a informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

8.1 Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu podľa týchto obchodných podmienok, ako aj otázky, ktoré tieto obchodné podmienky neupravujú alebo sú upravené len čiastočne sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade ak zmluva obsahuje cudzí prvok si zmluvné strany volia rozhodné právo Slovenskej republiky. V prípade súdneho sporu je na základe dohody zmluvných strán daná právom súdom Slovenskej republiky.

8.2 V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@pharmacare.sk alebo poštou na adresu predávajúceho PHARMACARE SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.

8.3 Pre začatie alternatívneho riešenia sporu je spotrebiteľ oprávnený podať návrh na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstva vnútra SR (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 ) alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) pričom podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.

8.4 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.

8.5 Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

8.6 Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.

8.7 Orgány ustanovené zákonom, ktorými sú Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, riešia príslušné spory bezodplatne. Oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že požaduje od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume neprevyšujúcej 5 eur. Výška prípadného poplatku je uvedená v zozname subjektov ARS. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu, ktorými môžu byť napríklad poplatky za doručenie písomnosti poštovou zásielkou, znáša každá zo strán sporu samostatne.

8.8 Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.

8.9 Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.

8.10 Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

8.11 Spotrebitelia pri nakupovaní v rámci EÚ, Islandu a Nórska môžu pre alternatívne riešenie sporov využiť služby niektorého z európskych spotrebiteľských centier (ESC). Tieto centrá môžu:

 • informovať vás o vašich právach podľa európskych a vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa,
 • poskytnúť poradenstvo o možných spôsoboch ďalšieho riešenia vašej sťažnosti,
 • pomôcť vám dosiahnuť priateľskú dohodu s obchodníkmi v zahraničí, od ktorých ste si zakúpili tovar alebo služby, či už online alebo osobne,
 • nasmerovať vás na príslušný orgán v prípade, že vám nedokáže pomôcť sieť ESC.

Článok 9

Ďalšie ustanovenia

9.1 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti internetového obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod.

9.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

9.3 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

9.4 Predávajúci poskytne kupujúcemu informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné.

9.5 Predávajúci poskytne kupujúcemu informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné.

9.6 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, ktorá sa stáva účinnou dňom uverejnenia ich aktualizovaného znenia a to najmä z legislatívnych dôvodov a/alebo zmien v rozsahu a spôsobu poskytovania služieb resp. predaja tovaru, či zmenou obchodnej politiky predávajúceho.

9.7 Platnosť týchto obchodných podmienok zaniká účinnosťou nových obchodných podmienok vydaných predávajúcim, ktoré nahradia tieto obchodné podmienky. Predávajúci informuje kupujúceho o znení nových obchodných podmienok ich zverejnením na www.vasaambulancia.sk a/alebo zaslaním na email kupujúceho, ktorý kupujúci uviedol v objednávke.

9.8 Zaistenie, zabezpečenie, sprístupnenie a potvrdenie ustanovení kúpnej zmluvy a obchodných podmienok kupujúcemu sa uskutoční prostredníctvom zaslania potvrdenia objednávky na e-mail kupujúceho a priložením dokumentov, obsahujúcich špecifikáciu objednávky, obchodné podmienky a daňové doklady o kúpe k tovaru. Obsah kúpnej zmluvy je ďalej zaznamenaný a uložený v IT systéme internetového obchodu.

9.9 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ...........

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

podľa § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci: PHARMACARE SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor, IČO: 36 246 590, DIČ: 2020166830, IČ DPH: SK2020166830, zapísaná Okr. súd Nitra, vložka č. 13874/N, email: info@pharmacare.sk , mobil: +421 Telefón: 037/658 00 66

Kupujúci (spotrebiteľ**):

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy a vraciam tento tovar:

Číslo faktúry:............................................................................................................................................

Popis tovaru:............................................................................................................................................

Dátum prevzatia tovaru:..........................................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa:..............................................................................................................

Adresa spotrebiteľa:................................................................................................................................

Dôvod odstúpenia (nepovinné):...............................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Žiadam preto o vrátenie (ponechajte len jednu možnosť - nevhodné preškrtnite):
- plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) alebo
- čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)
Názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):

...................................................................................................................................................................
Požadovaná hodnota k vráteniu: ................................
Požadovanú sumu mi vráťte (nevhodné prečiarknite a vybraté doplňte):
- poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)
- prevodom na účet - uveďte číslo a kód banky alebo IBAN: ....................................................................
Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy do momentu, pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo pokiaľ nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

............................................ ..................................................

Dátum Podpis spotrebiteľa

Odporúčame Vám nasledovať tieto kroky pre bezproblémové vyriešenie Vašej požiadavky.

 • V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, vyplňte a zašlite tento formulár na adresu predávajúceho.
 • Odporúčame zaslať tento vyplnený formulár spolu s tovarom.
 • Ak je to možné, vložte tovar do pôvodného balenia (aj keď to nie je povinné, pomohli by ste nám týmto krokom)
 • Odporúčame zabezpečiť tovar proti poškodeniu počas prepravy (odporúčame Vám rešpektovať podmienky prepravcu o spôsobe balenia)
 • Priložte pôvodnú faktúru alebo záručný list, prípadne iný doklad o kúpe.
 • Na zabalený tovar podľa pokynov prepravcu uveďte adresu prijímateľa: PHARMACARE SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor.
 • Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku! Tovar zasielaný na dobierku nebude prijímateľom prevzatý.

** Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

V prípade, že si želáte reklamovať vady zakúpeného tovaru, vyplňte a zašlite tento formulár spolu s tovarom na adresu: Predávajúci: PHARMACARE SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor, IČO: 36 246 590, DIČ: 2020166830, IČ DPH: SK2020166830, zapísaná Okr. súd Nitra, vložka č. 13874/N, email: info@pharmacare.sk , Telefón: 037/658 00 66

(ďalej len "PHARMACARE SLOVAKIA, s. r. o.")

Predávajúci: Predávajúci: PHARMACARE SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor, IČO: 36 246 590, DIČ: 2020166830, IČ DPH: SK2020166830, zapísaná Okr. súd Nitra, vložka č. 13874/N, email: info@pharmacare.sk , Telefón: 037/658 00 66

Kupujúci (**spotrebiteľ):

Meno a priezvisko spotrebiteľa:..............................................................................................................

Aktuálna doručovacia adresa spotrebiteľa:..............................................................................................

Email spotrebiteľa (nepovinné ale uľahčí vybavenie reklamácie): .........................................................

Číslo faktúry:............................................................................................................................................

Číslo objednávky: .....................................................................................................................................

Dátum prevzatia tovaru:..........................................................................................................................

Popis reklamovaného tovaru:

kód

Názov tovaru

Cena

Počet ks

Popis závady/dôvod reklamácie

Spotrebiteľom navrhovaný spôsob riešenia:

☐a) odstránenie vady/ oprava ☐b) výmena tovaru za nový

☐c) vrátenie peňazí na účet ☐d) zníženie ceny (navrhnite výšku zľavy)......................................

V prípade vrátenia financií spoločnosťou PHARMACARE SLOVAKIA, s. r. o., je vrátenie realizované rovnakým spôsobom ako spôsob použitý zákazníkom pri úhrade objednávky. Ak ste si pri vytvorení objednávky zadali platbu "na dobierku" a prajete si vrátenie sumu na účet, alebo si želáte vrátiť sumu na iný účet ako ste zadali v objednávke, prosíme o potvrdenie/zaškrtnutie súhlasu a uvedenie čísla Vášho účtu (môže to urýchliť vrátenie finančných prostriedkov) alebo o potvrdenie/zaškrtnutie súhlasu pre zaslanie financií poštovou poukážkou a uveďte pre tento účel svoju adresu.

☐Súhlasím s vrátením financií na môj nasledovný bankový účet: IBAN...................................................

☐Súhlasím s vrátením financií poštovou poukážkou na nasledovnú adresu: .......................................... ...................................................................................................................................................................

............................................ ..................................................

Dátum Podpis

Dátum prijatia reklamácie predávajúcim a podpis: ............................. PHARMACARE SLOVAKIA, s. r. o.

V prípade otázok týkajúcich sa reklamácie kontaktujte prosím predávajúceho emailom: info@pharmacare.sk alebo telefonicky na čísle Telefón: 037/658 00 66

Odporúčame Vám nasledovať tieto kroky pre bezproblémové vyriešenie Vašej požiadavky.

 • V prípade, že si želáte reklamovať tovar, vyplňte a zašlite tento formulár na adresu predávajúceho.
 • Odporúčame zaslať tento vyplnený formulár spolu s tovarom.
 • Ak je to možné, vložte tovar do pôvodného balenia (aj keď to nie je povinné, pomohli by ste nám týmto krokom)
 • Odporúčame zabezpečiť tovar proti poškodeniu počas prepravy (odporúčame Vám rešpektovať podmienky prepravcu o spôsobe balenia)
 • Priložte pôvodnú faktúru alebo záručný list, prípadne iný doklad o kúpe.
 • Na zabalený tovar podľa pokynov prepravcu uveďte adresu prijímateľa: PHARMACARE SLOVAKIA, s. r. o. Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor.
 • Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku! Tovar zasielaný na dobierku nebude prijímateľom prevzatý.

** Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Reklamačný poriadok 

Podmienky výkonu pozáručného servisu

Poskytovanie služby pred uplynutím doby na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Reklamačný formulár